2022-11-28 11:23:59
Phenomenon creates ice ‘branches’ on frozen lake