2022-11-28 11:26:26
Phenomenon creates ice ‘branches’ on frozen lake